Zadaniem NDI jest przebudowa Nabrzeża Indyjskiego na długości około 540 m, polegająca przede wszystkim na jego poszerzeniu o 6 m. Nowa ściana nabrzeża zostanie wykonana z kotwionych, stalowych grodzic oraz pali rurowych. W ramach inwestycji należy wykonać m.in. demontaż wyposażenia hydrotechnicznego nabrzeża, rozbiórki oczepu żelbetowego, torowiska oraz umocnienia dna. Obszar objęty inwestycją zostanie oczyszczony z niewybuchów i pogłębiony do rzędnej -15,5 m, tak aby umożliwić dostęp do nabrzeża masowcom przypływającym do Portu Gdynia. Przebudowa obejmuje wykonanie układu kolejowo-drogowego, instalacji technologicznych, nowych elementów wyposażenia nabrzeża, konstrukcji oczepu żelbetowego oraz kosza przyjęciowego. Istniejące estakady zostaną wydłużone, a stanowiska przeładunkowe obsługujące statki zostaną przeniesione. Generalny wykonawca ma 22 miesiące na wykonanie całości kontraktu, ale już po 16 miesiącach odda do użytkowania pierwszy z odcinków inwestycji.
NDI S.A. / NDI SOPOT S.A. Generalny Wykonawca NDI S.A. / NDI SOPOT S.A.
22 miesiące Czas Realizacji 22 miesiące
Zarząd Morskiego Portu Gdynia Inwestor Zarząd Morskiego Portu Gdynia