Droga Krajowa nr 22

Królewo Malborskie – granica woj.pomorskiego i woj. warmińsko- mazurskiego

2022-2024

Droga Krajowa nr 22

Celem rozbudowy Drogi Krajowej nr 22 jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na DK22, a także dostosowanie jej parametrów do wymaganej dla drogi krajowej klasy technicznej GP, co z kolei ma się przyczynić do skrócenia czasu i zapewnienia odpowiednich warunków podróży. Co ważne, wszystko ma się odbyć przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Do wykonania jest m.in. poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, korekta łuków poziomych i spadków poprzecznych. Przebudować należy również skrzyżowania z drogami porzecznymi oraz przepusty, zjazdy i zatoki autobusowe. Pojawią się nowe chodniki, i drogi rowerowe. Generalny wykonawca jest też odpowiedzialny m.in. za zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, budowę czy przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego, a także zagospodarowanie zieleni, montaż barier ochronnych i balustrad, budowę ekranów akustycznych, zbiorników retencyjno-odparowujących, miejsca do odpoczynku i rekreacji wzdłuż drogi rowerowej. Inwestorem jest gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek drogi ma ponad 10 kilometrów – ciągnie się od Królewa Malborskiego do granicy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Koszt inwestycji to ponad 175,6 milionów złotych.
GDDKIA Inwestor GDDKIA
2022-2024 Czas realizacji 2022-2024
NDI i NDI Sopot Generalny Wykonawca NDI i NDI Sopot