16 stycznia 2013

Konsorcjum NDI S.A. – Balzola wybrane do kolejnego etapu przebudowy Centrum Katowic

Urząd Miasta Katowice wybrał ofertę Konsorcjum NDI S.A. – Construcciones y Promociones Balzola Sociedad Anonima w przetargu na II etap przebudowy Centrum Katowic w strefie Rondo-Rynek.

Cena, będąca jedynym kryterium, wynosi 85.744.101,49 zł brutto. W przetargu udział wzięło czterech oferentów. Wybór Konsorcjum NDI SA – Balzola nie podlega wykluczeniu a jego oferta spełnia wymagania SIWZ i została wybrana jako najkorzystniejsza. Prace potrwają 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie przebudowa układu drogowego, placów publicznych, infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej drogi łączącej ulice Piotra Skargi i Mickiewicza zlokalizowanej przy budynku DH Ślązak i jej przebudową.

W zakresie robót drogowych nastąpi:

  • przebudowa Al. Korfantego od Ronda Ziętka do ul. Moniuszki,
  • budowa ul. Śródmiejskiej wzdłuż Superjednostki wraz z łącznikami do Al. Korfantego,
  • budowa pieszojezdni pomiędzy Al. Korfantego i ul. Śródmiejską,
  • przebudowa ul. Moniuszki od skrzyżowania z Al. Korfantego do skrzyżowania z ul. Uniwersytecką,
  • budowa ulicy Moniuszki na odcinku od wlotów w ul. Mickiewicza i Skargi do Al. Korfantego,
  • przebudowa ulic Pocztowej i Młyńskiej, przebudowa końcowych odcinków ulic dochodzących do Rynku: Teatralnej, Warszawskiej, Mickiewicza, Skargi,
  • likwidacja ul. Skośnej.

Przebudowana zostanie rzeka Rawa, zbudowany zostanie nowy odcinek koryta rzeki oraz powstaną mosty drogowe w ciągu ul. Moniuszki i ul. Śródmiejskiej.

Ponadto, wykonane zostaną:

  • roboty rozbiórkowe naziemne i podziemne budynków, elementów małej architektury, torowiska tramwajowego, istniejących nawierzchni, elementów infrastruktury technicznej,
  • roboty związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych – wykonanie nowych nawierzchni, budowa budynków i sieci podziemnych, nasadzenie zieleni, budowa wiat przystankowych, elementów małej architektury oraz fontann,
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej – m.in. przebudowa sieci elektroenergetycznych, budowa nowej sieci oświetlenia ulicznego i placów publicznych, przebudowa sieci c.o., wodociągowej i gazowej.

Pozostałe Aktualności

Filmy