Gazownictwo

Kompleksowa realizacja projektów z obszaru budownictwa infrastruktury energetycznej.

ZOBACZ BUDOWĘ GAZOCIĄGU
GUSTORZYN-LEŚNIEWICE

ZOBACZ BUDOWĘ GAZOCIĄGU
POLSKA-LITWA

ZOBACZ BUDOWĘ GAZOCIĄGU
STRACHOCINA-POGÓRSKA WOLA

NDI logo

NDI Energy to spółka operująca w obszarze budownictwa infrastruktury energetycznej. Realizujemy przede wszystkim sieci gazowe wysokiego, średniego oraz niskiego ciśnienia, ropociągi, rurociągi technologiczne, wodociągi czy sieci kanalizacyjne z kompleksową zabudową infrastruktury towarzyszącej.

Nasza Oferta

Generalne wykonawstwo infrastruktury energetycznej, w tym kompleksowe wykonawstwo kopalń gazu i ropy naftowej.
Wykonawstwo rurociągów stalowych bez ograniczeń średnic, grubości ścian i rodzaju stali oraz produkcja rurociągów z tworzyw sztucznych.
Produkcja naziemnych stacji redukcyjno – pomiarowych średniego, podwyższonego oraz wysokiego ciśnienia, punktów redukcyjno-pomiarowych, ścieżek redukcyjnych aparatury kontrolno-pomiarowej oraz konstrukcji stalowych.
Projektowanie i wykonywanie hydraulicznych i pneumatycznych prób wytrzymałości i szczelności gazociągów (próby stresowe).
NDP

Zespół NDI Energy

NDI Energy to zespół specjalistów, który doświadczenie zdobywał przy realizacji kluczowych kontraktów, zarówno jeśli chodzi o wykonawstwo sieci gazowych jak i obiektów technologicznych.

Nasza załoga to doświadczeni menedżerowie, kierownicy budów oraz wykwalifikowani pracownicy uczestniczący bezpośrednio w procesach produkcyjnych. Mamy niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające na realizację najbardziej skomplikowanych projektów. Nasza grupa spawaczy posiada m.in. uprawnienia wydane przez UDT oraz Instytut Spawalnictwa (metoda spawania 135, 136, 138, 111, 141, 142, 143, 145). Posiadamy również specjalistów w zakresie zgrzewania, z uprawnieniami wykonawczymi i dozorowymi.

Wyposażenie

Sprzęt budowlany i transportowy Sprzęt budowlany i transportowy
Urządzenia spawalnicze wysokiej jakości Urządzenia spawalnicze wysokiej jakości

Certyfikaty i uprawnienia

Polityka jakości
Polityka jakości NDI ENERGY Sp. z o. o. z powodzeniem funkcjonuje na europejskim rynku będąc wytwórcą rurociągów oraz realizując usługi spawalnicze na najwyższym światowym poziomie, uwzględniającym najnowsze technologie i wymagania.
Certyfikat Badania Projektu WE
Certyfikat Badania Projektu WE Wydany przez Urząd Dozoru Technicznego poświadczający, że dokumentacja spełnia wymagania zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego Uprawniająca do wytwarzania rurociągów przesyłowych do materiałów palnych.
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego Uprawniająca do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących.
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego
Decyzja Urzędu Dozoru Technicznego Uprawniająca do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych;
Zintegrowany system zarządzania
Zintegrowany system zarządzania Zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2018 w zakresie: Projektowanie, wytwarzanie, montaż, naprawa, modernizacja zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do magazynowania materiałów o właściwościach trujących, żrących i zapalnych, konstrukcji stalowych, rurociągów przesyłowych i technologicznych, stacji gazowych, redukcyjnych i pomiarowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w szczególności AKPiA
System jakości w spawalnictwie
System jakości w spawalnictwie Zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.

Projekty w trakcie realizacji

Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. Gazociąg Polska – Litwa Odcinek Północny,

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Strachocina -Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zagospodarowanie Odwiertu Brońsko-30

Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze

Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,4 MPa Śrem- Poznań

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu

Projekty zrealizowane

Remont gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Duszniki-Bukowiec w zakresie wymiany zespołu zaporowo-upustowego Trzcianka. Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 8,4 MPa odgałęzienie Psary-Cholewkarska. Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
Remont gazociągu DN500 MOP 6,3 MPa na odcinku Odolanów – Krobia wraz z wymiana armatury 1103WP w miejscowości Krobia i likwidacją starego układu wlotowego stacji gazowej I st. w m. Kobylin. Zamawiający: GAZ SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
Rozbiórka rurociągów od odwiertów Bukowiec-21 i Porażyn-2a, przynależnych do KRNiGZ Młodasko. Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Rozbiórka gazociągu i metanolociągu od zlikwidowanego odwiertu Duszniki-2 przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i gazu Ziemnego Młodasko” Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie likwidacji odwadniaczy Mchy i Skokówko – DN80 Odboczka Borek. Zamawiający: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu
Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk-Ujazd Ujazd w zakresie wymiany i rozbiórki 4 zespołów zaporowo-upustowych oraz zespołu odwadniacza. Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Rozbiórka rurociągów od odwiertu Łagwy-1 do Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Wojnowice, KRNiGZ Buk. Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Remont wymienników ciepła na strefie przyodwiertowej Brońsko-7, przynależnej do KGZ Kościan-Brońsko. Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Rozbiórka rurociągów od odwiertu Buk-10 do zlikwidowanego Ośrodka Grupowego Szewce, przynależnym do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Młodasko. Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Rozbiórka rurociągów od odwiertów Chraplewo-1 i Chraplewo-4 przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego KRNiGZ Młodasko. Zamawiający: PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze
Modernizacja zaworów odcinających na układzie parowym, wymiana urządzeń i armatury linii odwadniacza na terenie OC KRNiGZ Lubiatów Zamawiający: RAFAKO Engineering Sp. z o.o.
Budowa gazociągów DN 63 w m. Kłecko stanowiących część zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE DN 125, 110, 90, 63 mm zlokalizowanego w miejscowości Kłecko”. Zamawiający: ZRUG Sp. z o.o.
Rozbiórka rurociągu wody złożowej od Ośrodka Grupowego Ujazd do odwiertu Ujazd-9 oraz gazociągów od zlikwidowanych odwiertów Ujazd-7 i Borzysław-1, przynależnych do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Młodasko. Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Remont odcinków rurociągów wody złożowej na strefie przyodwiertowej Kościan-9 i Kościan-10, przynależnych do Kopalni Gazu Ziemnego Kościan – Brońsko. Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Wykonanie w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 2723P odc. Opalenica granica powiatu” przebudowy sieci gazowej na podstawie przekazanej dokumentacji. Zamawiający: SKANSKA Rejon Zachodni Poznań
Wykonanie instalacji średniego ciśnienia, stacji redukcyjno – pomiarowej, układu pomiarowo regulacyjnego oraz układ przyłączeniowego na budynku hali znajdującej się na terenie Sofidel Poland Spółka z o.o. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Branżowe „GAZOWNIA SERWIS” Sp. z o.o.
Przeniesienie sieci gazowej relacji Zgorzelec – Jeleniów we wsi Jędrzychowice wraz z likwidacją wyłączonego odcinka gazociągu. Zamawiający: Prywatny Inwestor
Remont odcinków rurociągów płynu złożowego relacji strefy przyodwiertowe Buszewo 5, Buszewo 11, Buszewo 12, Buszewo 13 – Ośrodek Grupowy Buszewom należący do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Remont kolumny absorpcyjnej na terenie Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Ziemnego Kościan – Brońsko. Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Wymiana zespołu przyłączeniowego gazociągu DN125 MOP 6,3 MPa z KGZ Młodasko do gazociągu DN200 MOP 6,3 MPa relacji Ceradz-Snowidowo. Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Remont rurociągu gazu handlowego DN100 na terenie KRNiGZ Zielin. Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Remont odcinka rurociągu wysokiego ciśnienia na strefie przyodwiertowej Brońsko-9, przynależnej do KGZ Kościan-Brońsko. Zamawiający: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Wykonanie robót budowlanych na gazociągu w/c DN300 MOP 5,5 MPa relacji Jeleniów – Radakowice odc. Biernatki – Chościszowice wraz z demontażem ZZU Gniewomierz oraz przywróceniem wymaganej głębokości posadowienia gazociągu w miejscu skrzyżowania z rzeką Wierzbak w m. Gniewomierz. Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu

Skontaktuj się z nami

NDI Energy sp. z o.o.

ul. Innowatorów 8,
Dąbrowa 62-070 Dopiewo

tel. +48 (58) 771 78 88
fax +48 (58) 771 78 89
e-mail:ndienergy@ndi.com.pl

NIP 585-146-73-67
Regon 221983046
KRS 0000484200
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS w Poznaniu
Kapitał zakładowy: 14.600.000,00 zł

NDI Energy Sp. z o.o. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych znajdujących się w formularzu i są one przetwarzane m. in. w celu wykonania Pani/Pana zapytania. Informacje o Pani/Pana prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Pani/Pana danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Może Pani/Pan zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji plików cookies jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych. Informacje o Pani/Pana prawach, naszych danych kontaktowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.