22 grudnia 2022

Rozbudują oczyszczalnię ścieków w Starym Wiązowie

Już za nieco ponad rok oczyszczalnia ścieków w Starym Wiązowie zyska nowoczesne oblicze. Inwestycję za ponad 15,3 milionów złotych zrealizuje spółka NDI Energy. 21 grudnia 2022 roku, podpisano w tej sprawie umowę z władzami gminy Wiązów.

Roboty będą przebiegać w dwóch etapach. NDI Energy skoncentruje się na pracach budowlanych w zakresie technologii oczyszczania ścieków, konstrukcji budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, elektryki oraz automatyki i sterowania.

Inwestycja w Starym Wiązowie pozwoli na poprawę procesu oczyszczania ścieków, wpłynie na możliwości rozbudowy systemu kanalizacji oraz atrakcyjność regionu pod kątem przyłączenia odbiorców do ekologicznego systemu odbioru ścieków – tłumaczy Cezary Chruściński, Prezes Zarządu NDI Energy.

W ramach pierwszego etapu robót zaplanowano przebudowę i rozbudowę ciągu ściekowego i osadowego, co pozytywnie wpłynie na jakość ścieków oczyszczonych i osadów. Wykonane zostaną również prace konstrukcyjne i technologiczne w zakresie budowy biofiltrów, pompowni czy zbiorników. Poza tym wykonawca zrealizuje prace elektryczne i automatykę oraz sterowanie. Spółka wykona też oświetlenie terenu, usunie kolizję sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz dostarczy projekt zasilania elektrycznego. W ramach obiektów liniowych wykonane zostaną rurociągi osadowe, sprężonego powietrza, rurociągi wodociągowe, rurociągi powietrza złowonnego czy kable energetyczne i sterownicze.

Z kolei w drugim etapie inwestycji zostanie wykonany budynek techniczny, wiaty na osad, silos na wapno oraz przebudowie ulegnie budynek socjalny. Dodatkowo wykonawca zadba o zagospodarowania terenu – wykona drogi dojazdowe, place manewrowe, ogrodzenie obiektu czy nasadzi zieleń. Ponadto NDI Energy wykona rozbiórkę istniejącej kontenerowej stacji osadów wraz z fundamentem.

– W tym roku jest to dla nas druga inwestycja związana z budową oczyszczalni ścieków. Jako spółka aktywnie uczestniczymy w projektach dotyczących ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii czy instalacji mających wpływ na ochronę klimatu – podkreśla Prezes Zarządu NDI Energy.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Wiązowie ma się zakończyć do lutego 2024 roku.

Pozostałe Aktualności

Filmy