Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Starym Wiązowie

2022-2024
Roboty będą przebiegać w dwóch etapach. NDI Energy skoncentruje się na pracach budowlanych w zakresie technologii oczyszczania ścieków, konstrukcji budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, elektryki oraz automatyki i sterowania. W ramach pierwszego etapu robót zaplanowano przebudowę i rozbudowę ciągu ściekowego i osadowego, co pozytywnie wpłynie na jakość ścieków oczyszczonych i osadów. Wykonane zostaną również prace konstrukcyjne i technologiczne w zakresie budowy biofiltrów, pompowni czy zbiorników. Poza tym wykonawca zrealizuje prace elektryczne i automatykę oraz sterowanie. Spółka wykona też oświetlenie terenu, usunie kolizję sieci elektroenergetycznej napowietrznej oraz dostarczy projekt zasilania elektrycznego. W ramach obiektów liniowych wykonane zostaną rurociągi osadowe, sprężonego powietrza, rurociągi wodociągowe, rurociągi powietrza złowonnego czy kable energetyczne i sterownicze. Z kolei w drugim etapie inwestycji zostanie wykonany budynek techniczny, wiaty na osad, silos na wapno oraz przebudowie ulegnie budynek socjalny. Dodatkowo wykonawca zadba o zagospodarowania terenu – wykona drogi dojazdowe, place manewrowe, ogrodzenie obiektu czy nasadzi zieleń. Ponadto NDI Energy wykona rozbiórkę istniejącej kontenerowej stacji osadów wraz z fundamentem.
Władze Gminy Wiązów Inwestor Władze Gminy Wiązów
15,3 milionów złotych Wartość Inwestycji 15,3 milionów złotych
NDI Energy Generalny Wykonawca NDI Energy