Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Informacje ogólne dla wszystkich:

Zważywszy na treść art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: NDI SOPOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, KRS: 0000138784, NIP: 583-000-75-31 (dalej: Spółka) i w sprawie danych osobowych może się Pani/Pan z nami skontaktować także na adres email: daneosobowe@ndi.com.pl

2) Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie na adres Spółki lub emailem: iodo@ndi.com.pl

3) ADO zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

4) Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą automatyczne przetwarzane w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać ani nie będą przekazywane poza granice RP. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania marketingowe.

6) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

7) W przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, udzielnie takiej zgody jest dobrowolne; ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom – naszym zaufanym partnerom, które będą je przetwarzały, w szczególności (I) podmiotom z grupy NDI , (II) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków, (III) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, (IV) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, (V) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie miesiąca, a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może (I) pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo (II) odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować i zweryfikować.

Informacja dodatkowa dot. plików cookies i osób korzystających z formularza kontaktowego

1) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych zawartych w plikach cookies w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu optymalizacji korzystania z naszej strony, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a).

Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej ADO Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

2) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:

a. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
b. wykrywanie botów i nadużyć w usługach
c. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne) jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej ADO i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie.
Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej ADO Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.
W zakresie tych celów dopasowanie treści stron internetowych do Pani/Pana zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Pani/Pana dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Panią/Pana z usług naszych stron internetowych.

3) Pliki cookies nie będą kojarzone z innymi Pani/Pana danymi.

4) Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Celem przetwarzania jest udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziemy mogli udzielić Pani/Panu odpowiedzi.
W tym zakresie Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub maksymalnie przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Więcej o plikach cookies

Informacja dodatkowa dla przedstawicieli podwykonawców/dostawców/sprzedawców itp.

1) Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zawartych w umowie jest Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
2) Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych realizacja umowy może być znacząco utrudniona lub wręcz niemożliwa.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane zagranicę.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, w tym okres rękojmi i gwarancji.

Pliki cookies i inne technologie

ADO informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookie, może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić lub spowolnić korzystanie ze strony internetowej ADO, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Pan/Pani używa i proszę postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera Urządzenia mobilne: Android, Safari, Windows Phone, Blackberry.