22 kwietnia 2013

KIO w całości uwzględniła odwołanie NDI S.A. w sprawie Węzła Tczewska

22 kwietnia br. Krajowa Izba Odwoławcza wydała rozstrzygnięcie, w którym w całości uwzględniła odwołanie złożone przez NDI S.A. dotyczące wykluczenia spółki z postępowania przetargowego pn. Budowa Węzła „Tczewska” na przecięciu autostrady A6 z istniejącą ulicą Tczewską (II Etap), którą to decyzję podjął Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 29 marca br.

Powyższy wyrok KIO nie powinien być niczym zaskakującym w świetle faktu, iż istniał już wiążący strony prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt V Ca 1982/12) wydany 22 października 2012 r., w którym Sąd nakazał unieważnienie czynności wykluczenia NDI S.A. z udziału w tym samym postępowaniu przetargowym i dokonanie ponownej oceny wniosku o dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu.

W świetle powyższego nieuszanowanie przez GDDKiA wyroku Sądu i ponowne wykluczenie NDI S.A. z postępowania (zamiast skierowanie zaproszenia do wzięcia w nim udziału) spowodowało jedynie bezzasadne przedłużenie całej procedury przetargowej.

Krajowa Izba Odwoławcza zgodziła się w pełni ze stanowiskiem prezentowanym przez NDI S.A. i uznała, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z powagą rzeczy osądzonej, czyli sprawa nie może być przedmiotem sporu przed sądem po raz kolejny. W ocenie KIO zamawiający powoływał się na te same zachowania wykonawcy, których sąd nie uznał jako uzasadnienia wykluczenia. Wobec powyższego KIO uwzględniła odwołanie złożone przez NDI S.A. i nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wykluczenia NDI S.A. oraz zaproszenie jej do złożenia oferty.

Pozostałe Aktualności

Filmy