Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zważywszy na treść art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inter Energia Spółka Akcyjna – zwana dalej INTER ENERGIA, Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, KRS 0000035636, NIP 9521811869, REGON 016011764.

 

Dane kontaktowe INTER ENERGIA oraz Inspektora Ochrony Danych

Z INTER ENERGIA można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@interenergia.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”).

INTER ENERGIA wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na wskazany powyżej adres, a także pod adresem e-mail: biuro@interenergia.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy INTER ENERGIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • określonym w treści zgody, wyrażonych przez Panią/Pana w pełni dobrowolnie tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w celu odpowiedzi na
 • Pani/Pana zapytanie wysłane do INTER ENERGIA przez formularz kontaktowy;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu INTER ENERGIA, jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • spółki z Grupy Kapitałowej NDI;
 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy administracji publicznej);
 • świadczące usługi: z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, archiwizacyjne, informatyczne i nowych technologii, prawne, audytorskie i kontrolne, finansowe i księgowe

 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach, zależnie od celu:

 • w celu określonym w treści zgody – do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z zapytaniem o przedstawienie oferty lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu.

 

Pani/Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia lub usunięcia;
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego INTER ENERGIA dokonywała na podstawie zgody zanim została cofnięta;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

Prawo sprzeciwu

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów INTER ENERGIA.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Pani/Pana zapytania, a cofnięcie zgody nie powoduje żadnych konsekwencji.