6 grudnia 2012

GDDKiA po raz kolejny wprowadza w błąd opinię publiczną

Z przykrością kolejny raz odnotowaliśmy nieprzypadkową i zarazem niedopuszczalną próbę zdyskredytowania dobrego imienia naszej Spółki przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W dniu 30 listopada br. – GDDKiA zamieściła na stronie www.gddkia.gov.pl w zakładce Aktualności artykuł pt. „Nie płacą swoich rachunków i nie zgadzają się na zapisy zabezpieczające podwykonawców” oraz w załączeniu do niniejszego artykułu opublikowała „Listę firm, które nie wywiązały się z zobowiązań finansowych wobec podwykonawców i usługodawców”. Na liście tej umieściła, między innymi NDI SA (działającą w konsorcjum z SB Granit SA) – wskazując, iż jest to firma, która nie zapłaciła swoim podwykonawcom przy realizacji kontraktu Budowy autostrady A4.

Pragniemy stanowczo zaoponować przeciwko takim działaniom i zaznaczyć, iż w opinii NDI SA, jest ono wprowadzaniem w błąd opinii publicznej oraz sugeruje jakoby NDI SA znajdowała się w złej kondycji finansowej lub było podmiotem nierzetelnym.

Na uwagę zasługuje fakt , iż prezentując wyżej wymienioną listę, nie wskazano ani jej autora (lista nie jest przez nikogo podpisana), ani źródła pochodzenia informacji w niej zawartych, ani zastosowanych kryteriów czy chociażby wskazania daty jej sporządzenia. Powyższe czyni wiarygodność listy dalece wątpliwym, a jej upowszechnianie przez urząd administracji rządowej, jakim jest GDDKiA, jest działaniem najwyraźniej mającym na celu świadome godzenie w dobre imię wskazanych na niej podmiotów.

Podkreślamy, iż NDI SA wywiązała się ze wszystkich, wymaganych należności w stosunku do swoich kontrahentów podczas realizacji Budowy Autostrady A4 (których było około 400-tu!). Natomiast jakiekolwiek płatności dokonane przez GDDKiA na rzecz podwykonawców (tj. tylko 11 firm), zostały co prawda przeprowadzone w oparciu o ustawową zasadę solidarnej odpowiedzialności, lecz z pieniędzy należnych Konsorcjum NDI-Granit! Ten fakt GDDKiA sama przyznała dokonując potrącenia wierzytelności Podwykonawców z wierzytelnościami Konsorcjum wynikającymi z dwóch faktur wystawionych przez NDI, a niezapłaconych przez GDDKiA. Oświadczenie GDDKiA o dokonaniu potrącenia wierzytelności znajduje się na naszej stronie www w zakładce media / pliki do pobrania, oraz pod poniższym linkiem:

https://www.ndi.pl/upload/downloads/file_oswiadczenie_o_potraceniu_gddkia_30_03_2011_de1163.pdf

NDI SA wielokrotnie doświadczyła już sytuacji, w której GDDKiA wykorzystując swoją uprzywilejowaną pozycję, jako organ administracji rządowej, promuje w mediach negatywny wizerunek NDI SA. Jest to działanie dla nas niezrozumiałe w kontekście obecnej sytuacji, w której przed Sądem Okręgowym w Warszawie pomiędzy stronami zawisł spór i rozstrzygnięcie nadal nie zapadło.

GDDKiA, jako podmiot publiczny, winna dochować szczególnej ostrożności w swoich wypowiedziach i swoimi stanowiskami – nie ferować wyroków, przed ich wydaniem przez niezawisły Sąd.

Wyrażamy nadzieję, że GDDKiA zaprzestanie publikacji informacji oraz stanowisk godzących w dobre imię spółki. W innym przypadku NDI SA będzie zmuszona do wniesienia powództwa przeciwko GDDKiA o ochronę dóbr osobistych.

Pozostałe Aktualności

Filmy