29 października 2012

Wygrane przez NDI z GDDKiA spory w sądzie

W poniedziałek, 29 października br. Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, rozpoznał skargi złożone od dwóch sprzecznych ze sobą wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, wydanych w na tle art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczących wykluczenia przez zamawiającego z przetargu wykonawcy, od umowy z którym zamawiający odstąpił.

W pierwszym wyroku ( S6, Węzeł Tczewska) Sąd Okręgowy oddalił , jako bezzasadne skargi Prezesa UZP i GDDKiA i tym samym utrzymał w mocy wyrok KIO korzystny dla NDI SA.

W drugim wyroku ( S8, Most „Grota”) Sąd Okręgowy uwzględnił skargi NDI S.A. i Alpine Bau i zmienił zaskarżony wyrok KIO, unieważniając czynność GDDKiA i nakazując jej dokonanie ponownej oceny wniosków NDI i Alpine.

W ustnym uzasadnieniu Sąd zgodził się z reprezentowanym przez NDI stanowiskiem, że art. 24 ust 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest przepisem szczególnym i kontrowersyjnym oraz niezgodnym z treścią Dyrektywy tzw. klasycznej, której implementację stanowi. Zgodnie z Dyrektywą możliwość wykluczenia dotyczy wykonawcy winnego „poważnego zawinionego wykroczenia zawodowego“. Z obowiązku implementacji Dyrektywy wynika konieczność prounijnej wykładni tego przepisu. W konsekwencji wskazane w polskiej ustawie pojęcie „okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność“ należy wykładać zawężająco, jako brak profesjonalizmu, a nie rozszerzająco, jak uczyniła to GDDKiA w rozpatrywanych przez sąd sprawach.

Sąd podniósł, że GDDKiA w żadnej mierze nie wykazała braku profesjonalizmu po stronie wykonawców, a zatem nie było podstaw do ich wykluczenia z przetargów na podstawie ww. przepisu.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie GDDKiA, Dyrekcja przystąpiła już do ponownej oceny wniosków o udział w postępowaniu przetargowym .

Wbrew zawartej na tejże stronie GDDKiA informacji, iż „sąd nie zakwestionował słuszności zerwania umów przez GDDKiA” , sąd orzekający w ogóle nie odniósł się do kwestii słuszności i prawidłowości wypowiedzenia umowy ani tej dokonanej przez NDI/Granit, ani tej dokonanej później przez GDDKiA, gdyż kwestia ta jest przedmiotem osobnego procesu sądowego toczonego przed Sądem Cywilnym Wydział XXV w Warszawie.

Wyroki mają charakter precedensowy i rozstrzygający kwestie mające znaczenie dla rozstrzygnięć w podobnych sprawach. Wyroki są prawomocne.

Pozostałe Aktualności

Filmy