10 stycznia 2023

Stanowisko Grupy NDI

W związku z publikacją w dniu 9.01.23 na stronie tram-silesia.pl informacji: Tramwaje Śląskie S.A.» Zerwana umowa z wykonawcą prac w Mysłowicach (tram-silesia.pl) Konsorcjum NDI S.A. i NDI Sopot S.A. jednoznacznie wskazuje, że oświadczenie o odstąpieniu, złożone przez Tramwaje Śląskie S.A. – jednego z Inwestorów przedsięwzięcia (drugim jest Urząd Miasta Mysłowice) działającego na podstawie odrębnie zawartej umowy z Konsorcjum – jest bezpodstawne, a naliczona przez niego kara umowna jest w całości bezzasadna.

Konsorcjum informuje, że wbrew stanowisku zamawiającego, opóźnienie w realizacji inwestycji nie zostało spowodowane przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, lecz przez okoliczności niezależne od wykonawcy i leżące po stronie zamawiającego. W szczególności – w toku realizacji prac – ujawniono liczne uchybienia i braki w przekazanej przez zamawiającego dokumentacji, w tym w zakresie uzgodnień z gestorami sieci, skutkujące koniecznością czasowego wstrzymania robót oraz wykonania szeregu robót dodatkowych i zamiennych nieobjętych umową. Choć zamawiający był na bieżąco i niezwłocznie informowany przez wykonawcę o wystąpieniu każdej z ujawnionych przeszkód, nie podejmował niezbędnych decyzji warunkujących możliwość kontynuowania prac przez wykonawcę, znacznie opóźniając realizację inwestycji.

Wykonawca wskazuje, że decyzja zamawiającego o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dla niego zaskoczeniem – jak bowiem potwierdza prowadzona przez strony korespondencja, wykonawca wystąpił do zamawiającego o przedłużenie czasu realizacji umowy, szczegółowo wskazując przyczyny i je uzasadniając, zaś zamawiający w grudniu 2022 r. w trakcie spotkania z wykonawcą deklarował zamiar przeprowadzenia rozmów stron w tym zakresie.

Konsorcjum stanowczo sprzeciwia się stwierdzeniu wyrażonemu w publikacji przez Tramwaje Śląskie S.A. o rzekomej „nierzetelności” wykonawcy. Jak wskazano powyżej, Konsorcjum wykonało prace rzetelnie, nie uchybiając ciążącym na nim obowiązkom. Ponadto, o rzetelności wykonawcy świadczy zrealizowanie przez Konsorcjum na rzecz Tramwajów Śląskich S.A. kilkunastu innych inwestycji, w całości odebranych przez zamawiającego i oddanych do użytku publicznego, w tym np. w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i Bytomiu.

Ponadto, Konsorcjum podkreśla, że decyzja zamawiającego o odstąpieniu od umowy budzi istotne wątpliwości w zakresie jej celowości. Pod warunkiem postulowanego przez wykonawcę współdziałania zamawiającego z konsorcjum, wykonawca jest w stanie ukończyć inwestycję w 2023 r., podczas, gdy bezpodstawne rozwiązanie umowy przez zamawiającego spowoduje przesunięcie terminu jej realizacji o przeszło rok, skutkując jej ukończeniem najwcześniej w 2024 r. Tu należy bowiem uwzględnić czas konieczny na ukończenie prac, potrzebny w równym stopniu Konsorcjum, jak i każdemu innemu wykonawcy oraz czas trwania ponownej procedury przetargowej. Jednocześnie, zmiana wykonawcy w toku wykonywania robót naraża Miasto Mysłowice na istotne ryzyko opóźnienia w usunięciu niedogodności związanych z realizowaną inwestycją, a obu inwestorów na ryzyko poniesienia wyższych, dodatkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia, za które pełną odpowiedzialność ponosić będą Tramwaje Śląskie S.A.

Aktualizacja, 16 stycznia 2023

W związku z informacją przekazaną 13 stycznia przez Prezydenta Mysłowic dotyczącą złożenia przez Miasto Mysłowice oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Konsorcjum NDI S.A. i NDI Sopot S.A. – Konsorcjum zdecydowanie podkreśla, że, podobnie jak oświadczenie złożone przez Tramwaje Śląskie S.A., oświadczenie złożone przez Miasto Mysłowice jest bezpodstawne, a naliczona kara umowna jest w całości bezzasadna.
Konsorcjum informuje, że wbrew stanowisku zamawiającego, opóźnienie w realizacji inwestycji nie zostało spowodowane przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, lecz przez okoliczności niezależne od wykonawcy i leżące po stronie zamawiającego.

Wykonawca podkreśla, że decyzje obu zamawiających są da niego zaskoczeniem, gdyż strony były w toku rozmów mających na celu rozwiązanie zaistniałych na placu budowy problemów. Wykonawca, zakładając deklarowaną przez zamawiających wolę współpracy, zdecydował się na ugodową propozycję i deklarował zakończenie robót jesienią 2023.

Jak już wskazywał wykonawca, decyzje zamawiających o odstąpieniu od umowy budzą wątpliwości w zakresie ich celowości. Nowa procedura przetargowa spowoduje nie tylko istotne wydłużenie realizacji w czasie, co przyniesie dłuższe utrudnienia mieszkańcom Mysłowic, ale również naraża obu inwestorów na ryzyko poniesienia wyższych, dodatkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Wykonawca, chcąc jednak uchronić zarówno mieszkańców, jak i obu zamawiających przed takimi konsekwencjami wystąpi niezwłocznie do Prokuratorii Generalnej RP z wnioskiem o podjęcie mediacji.

Pozostałe Aktualności

Filmy