Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zważywszy na treść art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
NDI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000695165, NIP: 5851479689, REGON: 221853310 z kapitałem zakładowym w wysokości 14 475 000,00 złotych – zwana dalej „NDI Development”

Dane kontaktowe NDI Development oraz Inspektora Ochrony Danych NDI Development

Z NDI Development można skontaktować się pod adresem e-mail biuro@ndid.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres (z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”);

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy NDI Development

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• określonym w treści zgody lub każdej ze zgód, wyrażonych przez Panią/Pana w pełni dobrowolnie tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu NDI Development, jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
• spółki z Grupy Kapitałowej NDI;
• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy administracji publicznej);
• partnerzy Administratora wpierający organizację konkursu,
• świadczące usługi: (i) z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, (ii) archiwizacyjne,(iii) informatyczne i nowych technologii, (iv) prawne, (v) audytorskie i kontrolne, (vi) finansowe
i księgowe.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach, zależnie od celu:
• w celu określonym w treści zgody – do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami podjętymi w celu określonym lub w celach określonych w treści zgody lub zgód i roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych albo do momentu uwzględnienia sprzeciwu.

Pani/Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo:
• dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia lub usunięcia;
• cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego NDI Development dokonywał na podstawie zgody zanim została cofnięta;
• do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Prawo sprzeciwu

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z działaniami podjętymi w celu określonym lub w celach określonych w treści zgody lub zgód lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych było dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.