Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NDI Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot. Z Administratorem skontaktować się za pośrednictwem e-mail: ndi@ndi.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres.

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na wskazany powyżej adres (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych), a także pod adresem e-mail: iodo@ndi.com.pl.

 

Cele przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzeniu działań e-mail marketingu przez Administratora i podmioty z nim w tym zakresie współpracujące, związanego z eventami organizowanymi / współorganizowanymi przez NDI, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia działań marketingowych.

 

Pani/Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo: do ochrony swoich danych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dobrowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.