Energetyka

Krajowy i międzynarodowy hurtowy obrót energią elektryczną

Inter Energia logo

Podstawową działalność spółki Inter Energia SA stanowi krajowy oraz międzynarodowy hurtowy obrót energią elektryczną. Firma działa także na rynku wytwarzania energii elektrycznej, poprzez inwestycje w rozproszone, odnawialne źródła energii.

Energia elektryczna

NDP

Rynek hurtowy

Wykorzystujemy wszystkie dostępne platformy handlowe (Giełdy Energii, brokerów, rynek kontraktów bilateralnych) do tworzenia portfeli o różnym profilu ryzyka, dopasowanych zarówno do własnych strategii arbitrażowych, jak również potrzeb naszych partnerów handlowych. Oferujemy energię elektryczną konwencjonalną, proponowaną w produktach standardowych (typu baseload, peak, offpeak), a także prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji, oraz w źródłach odnawialnych należących do naszej spółki.

Struktura paliw 2019 Struktura paliw 2018 Struktura paliw 2017

Rynek detaliczny

Od 2012 roku prowadzimy sprzedaż energii elektrycznej także do klientów końcowych, którzy zamierzają skorzystać z prawa do zmiany dostawcy. Ofertę współpracy kierujemy do odbiorców biznesowych, przyłączonych do każdego poziomu napięcia.

Spółka posiada generalne umowy dystrybucyjne (GUD) z: Tauron Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A., ENEA Operator S.A., PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.

Aktualnie nie prowadzimy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

NDP

Usługi dla przedsiębiorstw obrotu

Usługa POB

Usługa bilansowania handlowego polega na rozliczaniu zbiorczej różnicy ilości energii elektrycznej, jaka została pobrana przez Odbiorców Końcowych w stosunku do ilości energii elektrycznej uprzednio zgłoszonej przez Sprzedawcę. W ramach usługi POB Inter Energia S.A., na podstawie zawartej umowy o świadczenie usługi Bilansowania Handlowego z Klientem, zobowiązuje się do codziennego zgłaszania do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej (ZUSE), zawartych przez Podmiot Bilansowany.

Korzyści płynące z usługi

Korzystając z naszych usług, Klient unika kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury informatycznej (system WIRE), nie musi zawierać umowy przesyłowej z OSP ani uzupełniać wymaganych zabezpieczeń. Dodatkowo Klient nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe dokonanie zgłoszenia ZUSE, a Inter Energia S.A. zapewnia sprawny i terminowy przepływ raportów oraz informacji.

Gaz ziemny

Dzięki postępującej liberalizacji rynku gazu od 2013 roku prowadzimy aktywną działalność na rynku gazu ziemnego. Posiadamy wszelkie zezwolenia i umowy umożliwiające prowadzenie działalności m.in.:

• koncesję na obrót paliwami gazowymi
• umowę przesyłową z GAZ-SYSTEM S.A.
• dostęp do Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii

Inter Energia SA została zwolniona przez Prezesa URE z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia dla paliwa gazowego na rynku hurtowym i/lub na giełdzie towarowej.

 
 

Elektrownie biogazowe

Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, zajmujemy się także wytwarzaniem energii elektrycznej. Aktualnie wytwarzamy energię elektryczną dzięki zago-spodarowywaniu odpadów komunalnych i odgazowywaniu składowisk. Posiadamy dwie nieduże elektrownie bioga-zowe zlokalizowane w Pyskowicach i Raciborzu. Są to obiekty o zainstalowanych mocach 0,36 oraz 0,18 MW.

Przyznane koncesje

Energetyka
Koncesja na obrót energią elektryczną

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29.10.1999 r. o nr OEE/210/867/W/1/2/99/AS, na okres od 05.11.1999 r. do 05.11.2009 r., kontynuowana decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 01.12.2008 r. o nr OEE/527/867/W/2/2008/PJ na okres od 06.11.2009 r. do 06.11.2019 r.

Energetyka
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25.08.2009 r. o nr WEE/1338/867/W/3/2009/AWŚ na okres do 25.08.2009 r. do 02.07.2024 r.

Energetyka
Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19.02.2013 r. o nr OPG/221/867/W/DRG/2013/KL okres do 25.02.2013 r. do 25.02.2023 r.

Energetyka
Wpis do Rejestru Wytwórców w Małej Instalacji

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wytwórców w Małej Instalacji z dnia 04.05.2015 r. o nr MIZOE/URE00001/2015.

Skontaktuj się z nami

Inter Energia S.A.

Plac Trzech Krzyży 10/14
00-499 Warszawa

tel. +48 (58) 7717860
e-mail: biuro@interenergia.pl

NIP 952 18 11 869 
Regon 016011764 
KRS 0000035636 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 2.200.000 PLN

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez NDI SOPOT SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, KRS: 0000138784, NIP: 583-000-75-31 (dalej: Spółka) i zaufanych partnerów. Administratorem danych jest Spółka. Więcej informacji