Energetyka

Krajowy i międzynarodowy hurtowy obrót energią elektryczną

Inter Energia logo

Podstawową działalność spółki Inter Energia SA stanowi krajowy oraz międzynarodowy hurtowy obrót energią elektryczną. Firma działa także na rynku wytwarzania energii elektrycznej, poprzez inwestycje w rozproszone, odnawialne źródła energii.

Energia elektryczna

Rynek hurtowy

Wykorzystujemy wszystkie dostępne platformy handlowe (Giełdy Energii, brokerów, rynek kontraktów bilateralnych) do tworzenia portfeli o różnym profilu ryzyka, dopasowanych zarówno do własnych strategii arbitrażowych, jak również potrzeb naszych partnerów handlowych. Oferujemy energię elektryczną konwencjonalną, proponowaną w produktach standardowych (typu baseload, peak, offpeak), a także prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji, oraz w źródłach odnawialnych należących do naszej spółki.

Rynek detaliczny

Od 2012 roku prowadzimy sprzedaż energii elektrycznej także do klientów końcowych, którzy zamierzają skorzystać z prawa do zmiany dostawcy. Ofertę współpracy kierujemy do odbiorców biznesowych, przyłączonych do każdego poziomu napięcia.

Spółka posiada generalne umowy dystrybucyjne (GUD) z: Tauron Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A., ENEA Operator S.A., PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.

Aktualnie nie prowadzimy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

„INTER ENERGIA” S.A. informuje, że 19 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną („Rozporządzenie”).

Szczegóły dostępne są tutaj:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU – INFORMACJA

Usługi dla przedsiębiorstw obrotu

Usługa POB

Usługa bilansowania handlowego polega na rozliczaniu zbiorczej różnicy ilości energii elektrycznej, jaka została pobrana przez Odbiorców Końcowych w stosunku do ilości energii elektrycznej uprzednio zgłoszonej przez Sprzedawcę. W ramach usługi POB Inter Energia S.A., na podstawie zawartej umowy o świadczenie usługi Bilansowania Handlowego z Klientem, zobowiązuje się do codziennego zgłaszania do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej (ZUSE), zawartych przez Podmiot Bilansowany.

Korzyści płynące z usługi

Korzystając z naszych usług, Klient unika kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury informatycznej (system WIRE), nie musi zawierać umowy przesyłowej z OSP ani uzupełniać wymaganych zabezpieczeń. Dodatkowo Klient nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe dokonanie zgłoszenia ZUSE, a Inter Energia S.A. zapewnia sprawny i terminowy przepływ raportów oraz informacji.

Gaz ziemny

Dzięki postępującej liberalizacji rynku gazu od 2013 roku prowadzimy aktywną działalność na rynku gazu ziemnego. Posiadamy wszelkie zezwolenia i umowy umożliwiające prowadzenie działalności m.in.:

• koncesję na obrót paliwami gazowymi
• umowę przesyłową z GAZ-SYSTEM S.A.
• dostęp do Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii

Inter Energia SA została zwolniona przez Prezesa URE z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia dla paliwa gazowego na rynku hurtowym i/lub na giełdzie towarowej.

 
 

Elektrownie biogazowe

Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, zajmujemy się także wytwarzaniem energii elektrycznej. Aktualnie wytwarzamy energię elektryczną dzięki zago-spodarowywaniu odpadów komunalnych i odgazowywaniu składowisk. Posiadamy dwie nieduże elektrownie bioga-zowe zlokalizowane w Pyskowicach i Raciborzu. Są to obiekty o zainstalowanych mocach 0,36 oraz 0,18 MW.

Przyznane koncesje

Energetyka
Koncesja na obrót energią elektryczną

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 maja 2019 r. o nr DRE.WOSE.4111.1.136.21.2017.2019.ŁG, o przyznaniu koncesji nr OEE/257/867/W/2/2008/PJ na okres od 06.11.2009 r. do 06.11.2029 r.

Energetyka
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25.08.2009 r. o nr WEE/1338/867/W/3/2009/AWŚ na okres do 25.08.2009 r. do 02.07.2024 r.

Energetyka
Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2022 r. o nr DRG.DRG-1.4112.78.2021.ZŁ o przedłużeniu obowiązywania koncesji nr OPG/221/867/W/DRG/2013/KL na okres od 25.02.2013 do 25 lutego 2033 r.

Energetyka
Wpis do Rejestru Wytwórców w Małej Instalacji

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Wytwórców w Małej Instalacji z dnia 04.05.2015 r. o nr MIZOE/URE00001/2015.

Skontaktuj się z nami

Inter Energia S.A.

ul. Żelazna 24 (lokal U8)
00-806 Warszawa

tel. +48 (58) 7717860
e-mail: biuro@interenergia.pl

NIP 952 18 11 869
Regon 016011764
KRS 0000035636
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2.200.000 PLN

Inter Energia S.A. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych znajdujących się w formularzu i są one przetwarzane m. in. w celu wykonania Pani/Pana zapytania. Informacje o Pani/Pana prawach, danych kontaktowych naszych i inspektora ochrony danych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Pani/Pana danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Może Pani/Pan zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji plików cookies jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych. Informacje o Pani/Pana prawach, naszych danych kontaktowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach Twoich danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania znajdują się tutaj.