18 czerwca 2018

Zaczyna się VIII Europejski Kongres Finansowy

Już dziś rozpoczyna się Europejski Kongres Finansowy, współorganizowany przez NDI SA. W trakcie tegorocznej, ósmej już edycji Kongresu NDI patronuje dwóm debatom.

„Moral Hazard” plagą współczesnego świata, debata wieczorna, wtorek, godzina 21:30-22.45 

Moderator: prof. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uczestnicy:

  • Mirosław Gronicki, niezależny ekspert, Minister Finansów w latach 2004 – 2005
  • Jerzy Hausner, Profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Leszek Pawłowicz, Profesor, Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego
  • Andrzej Rzońca, Profesor, Główny Ekonomista Platformy Obywatelskiej

Żyjemy w świecie, w którym moral hazard jest praktyką stosowaną przez elity społeczne, w tym polityków, a także przez top inwestorów i menedżerów. Do tej praktyki dołączają także poszczególne grupy społeczne oddając swój głos w wyborach i referendach bez przemyślenia skutków swoich decyzji.

Jak kreować mobilność w inteligentnej aglomeracji?, środa 20.06, godzina 10:45-12:00

Wystąpienie wprowadzające:
Jana Pieriegud, Profesor, Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opis debaty:
Na początku XIX wieku w miastach zamieszkiwało niecałe 2,5% ludności, w 1950 roku – ok. 30%, na początku XXI wieku liczba mieszkańców miast zwiększyła się do prawie 50%. Szacuje się, że w 2050 roku blisko 2/3 mieszkańców globu będzie mieszkało na terenach zurbanizowanych. Miasta i osiedla je otaczające generują wiele problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych. W aglomeracjach szuka się rozwiązań tych problemów.

Miasta i aglomeracje przyszłości będą coraz bardziej usieciowione (connected), stanowiąc złożoną strukturę współzależnych sieci fizycznych i wirtualnych: infrastruktury technicznej, powiązań społecznych, interakcji interesariuszy oraz cyberprzestrzeni. Zarządzanie miastem będzie zmierzało w kierunku modelu „w chmurze” (cloud city). Aglomeracja przyszłości będzie cyfrową platformą (City-as-a-Platform, City-as-a-Service), która ułatwi synergię i zapewni interoperacyjność między poszczególnymi systemami cyberfizycznymi i rozwiązaniami, takimi jak: Mobility-as-a-Service (MaaS) czy Energy Network-as-a-Service.

Kluczowe zagadnienia:

  • Jaki jest potencjał rozwiązań Mobility-as-a-Service? W jakiej perspektywie czasowej może nastąpić przełom w tym zakresie w Polsce? Jak na „ścieżce dojścia do punktu krytycznego” zapewnić zrównoważoną mobilność mieszkańcom aglomeracji?
  • W jaki sposób specyficzne cechy poszczególnych aglomeracji mogą sprzyjać lub ograniczać rozwój nowych koncepcji mobilności?
  • W jaki sposób kształtować infrastrukturę transportową, elektroenergetyczną i teleinformatyczną, aby ułatwiła ona w przyszłości rozwój nowych koncepcji w aglomeracjach?
  • Jak się zmieni rola interesariuszy w zarządzaniu zasobami w aglomeracjach?
  • Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w aglomeracjach przyszłości?

Pozostałe Aktualności